Fundats

F U N D A T S
for Frederiksbergfonden

 
CVR-nummer 46206312 

 

Fondens navn og hjemsted

§ 1

Fondens navn er “Frederiksbergfonden”.

Fonden fører tillige binavnet “Frederiksberg Sparekasses Fond”.

§ 2

Fondens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

§ 3

Fonden er opstået derved, at den selvejende institution Frederiksberg Sparekasse, Gammel Kongevej 160, 1850 Frederiksberg C, ophørte med at drive den hidtil drevne sparekassevirksomhed og ved bestyrelsesbeslutning af 28. marts 1990 i henhold til repræsentantskabsbemyndigelse af 19. december 1989 og senere stadfæstelse har ændret vedtægterne til fondens fundats. Fundatsen er senest ændret ved bestyrelsesbeslutning af 31. marts 2020.

Fondens formål

§ 4

Fondens formål er at virke til gavn for almene og velgørende formål i Frederiksberg Sparekasses hidtidige virkeområde.

Fondens kapital

§ 5

Fondens grundkapital udgør kr. 121.763.604. Grundkapitalen udgjorde ved oprettelsen kr. 100.000.000 og er i 2020 besluttet forhøjet ved, at fondens sikkerhedskapital, som udgjorde kr. 21.763.604, er tillagt fondens grundkapital.

Grundkapitalen foreligger i form af værdipapirer samt fast ejendom. Til grundkapitalen skal endvidere henregnes:

a) De midler i form af kontanter, værdipapirer eller andet, som senere måtte tilfalde fonden ved arv eller gave, for så vidt det af arvelader eller gavegiver udtrykkeligt er bestemt, at det pågældende beløb, respektive værdipapirer eller andre værdier, skal henlægges til fondens grundkapital.

b) Sådanne beløb, værdipapirer eller andet, som fondsbestyrelsen med respekt af fondslovgivningens regler herom måtte beslutte at henlægge til fondens grundkapital.

Placering af fondens kapital

 § 6

Som led i opfyldelsen af fondens erhvervsvirksomhed træffer bestyrelsen beslutning om placering af fondens kapital, der efter bestyrelsens skøn skal kunne placeres i alle former for aktiver. Fondens kapital skal forvaltes eller placeres i et anerkendt pengeinstitut, fondsmæglerselskab eller anden finansiel virksomhed, som er underlagt et tilsvarende finansielt tilsyn. Det gælder dog ikke midler, der skal anvendes til fondens daglige drift, uddelinger eller er placeret i fast ejendom eller i kapitalandele i eventuelle datterselskaber eller eventuelle koncernselskaber i øvrigt.

Bestyrelsen fastsætter en risikoprofil for placeringen af fondens samlede formue. Risikoprofilens overordnende formål skal være at sikre det størst mulige langsigtede nettoafkast under hensyntagen til risikoen. Det er således en forudsætning, at der som en del af risikoprofilen fastsættes klare rammer, som dels sikrer en tilpas grad af risikospredning, og dels fastlægger et passende risikoniveau på både kort og lang sigt. Bestyrelsen skal én gang årligt træffe beslutning om, hvorvidt den fastsatte risikoprofil skal ændres. Bestyrelsen skal sikre, at fondens risikoprofil i passende omfang også skal gælde for fondens eventuelle datterselskaber.

Anvendelse af fondens indtægter mv.

§ 7

Fondens overskud, som dette fremkommer efter fradrag af alle udgifter til fondens drift og administration, herunder honorar til fondsbestyrelsens medlemmer, revisionshonorar m.v. og øvrige honorarer, og efter at alle efter fondsbestyrelsens skøn fornødne henlæggelser og overførsler til næste år er foretaget, anvendes efter fondsbestyrelsens skøn til de ovenfor i § 4 angivne formål med respekt af de i nærværende paragraf angivne forskrifter. 

Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af fondens formue.

Det herefter fremkomne beløb er til disposition for fondens bestyrelse til uddeling i henhold til fondens formål. Der kan ikke ske udlodning til stifteren. Det resterende beløb overføres til det kommende regnskabsår og indgår dermed i den samlede rådighedskapital.

Eventuelt tab skal først inddækkes ved anvendelse af fondens rådighedskapital. Måtte rådighedskapitalen ikke være tilstrækkelig hertil, anvendes grundkapitalen til dækning af tab.

Fondens bestyrelse

§ 8

Fondens bestyrelse består af 4-5 medlemmer. Ved vacance vælges nye bestyrelsesmedlemmer bortset fra 1 medlem, jf. nedenfor, af den samlede bestyrelse. Et af bestyrelsesmedlemmerne er den til enhver tid værende formand for Bikubenfonden eller en af Bikubenfonden udpeget person, der har bopæl eller hovederhverv på Frederiksberg. Udpegning sker for 4 år.

Fondens øvrige bestyrelse supplerer sig selv. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer lægges vægt på, at der i fondens bestyrelse er repræsenteret såvel juridisk som økonomisk og ledelsesmæssig kompetence, samt kompetence i relation til fondens uddelingsformål på Frederiksberg.

Ethvert medlem af bestyrelsen skal fratræde ved udgangen af det regnskabsår, hvori det pågældende medlem fylder 70 år. Et bestyrelsesmedlem skal endvidere fratræde, såfremt dette kommer under konkurs eller gør sig skyldig i en handling, der gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen. Tilsvarende skal et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som har vist sig uegnet, udtræde af bestyrelsen.

Bestyrelsens rettigheder og pligter

§ 9

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og træffer i en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Bestyrelsen afholder møder efter formandens bestemmelse, eller når et medlem af bestyrelsen, revisor eller fondsmyndigheden fremsætter begæring herom til afholdelse inden 21 dage.

Bestyrelsen er – bortset fra de i §§ 13 og 14 omhandlede tilfælde – beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Hvor intet andet er bestemt i nærværende fundats, træffes alle beslutninger i bestyrelsen med simpel stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en forhandlingsprotokol, hvori alle beslutninger indføres, herunder alle beslutninger angående kapitalens anbringelse og anvendelse af fondens indtægter til fondens formål. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat. Protokollen underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i bestyrelsesmødet, underskriver med tilføjelsen “læst”.

Bestyrelsens medlemmer skal alene varetage fondens formål og interesser. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvis medlemmer har væsentlige interesser, der kan være stridende med fondens, eller hvis medlemmet på anden måde må anses for inhabilt.

Et medlem af bestyrelsen modtager et årligt vederlag, der ikke må overstige, hvad der må anses som forsvarligt i forhold til fondens økonomiske stilling.

Direktion

§ 10

Fondens bestyrelsen kan, såfremt den måtte finde det hensigtsmæssigt, ansætte en direktør.

Direktionen varetager i så fald den daglige ledelse af fondens virksomhed og skal som led heri varetage fondens formål og interesser. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter fondens forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning.

Direktøren antager den efter dennes skøn fornødne assistance til administration af fondens forhold.

Tegningsregler

§ 11

Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller direktøren, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Bestyrelsen kan give enkelte personer i eller uden for bestyrelsen fuldmagt til at tegne fonden i særlige anliggender.

Regnskab og reision

§ 12

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Fonden skal udarbejde en årsrapport, som aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.

Fondens årsregnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor valgt af bestyrelsen for et år ad gangen på det møde, hvor bestyrelsen behandler årsregnskabet. Årsregnskabet skal udarbejdes og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Ændring af fundatsen

§ 13

Såfremt forandrede forhold gør ændringer af fundatsen nødvendige eller hensigtsmæssige, skal den samlede bestyrelse efter enstemmig beslutning herom kunne vedtage de således påkrævede eller ønskelige ændringer. Ændringer kræver endvidere godkendelse i medfør af lov om erhvervsdrivende fonde.

Fondens opløsning

§ 14

Såfremt den situation skulle indtræde, at fondens formue måtte være gået fuldstændig tabt eller på grund af den økonomiske udvikling eller andre omstændigheder være reduceret så stærkt, at en opretholdelse af fonden ikke længere kan anses for rimelig, kan fonden opløses efter enstemmig indstilling fra den samlede bestyrelse. Opløsningen kræver fondsmyndighedens godkendelse.

I tilfælde af fondens opløsning skal fondsformuen fordeles og anvendes i overensstemmelse med de i § 4 anførte formål alt efter bestyrelsens frie skøn.

Fondsformuen kan aldrig gå tilbage til stifteren eller andre bidragsydere.

Ikrafttræden

§ 15

Nærværende fundats træder i kraft på tidspunktet for registrering i Erhvervsstyrelsen.

—-

Nærværende fundats træder i stedet for fundats af 1. december 2015

Fundatsen er senest ændret af bestyrelsen den 31. marts 2020

—-

Tilmeld dig vores nyhedsbrev