Ansøgningen

Frederiksbergfonden ansøges via et fondsadministrationssystem, som kan tilgås via følgende link – digitalt ansøgningssystem.

Inden ansøgningsprocessen påbegyndes, anbefaler vi at man orienterer sig om nedenstående betingelser,  anbefalinger og ansøgningsfrister.

Husk at søge i god tid. Frederiksbergfonden støtter ikke op om projekter der ved behandlingstidspunktet allerede er igangsat eller afviklet. Man kan orientere sig om de 4 årlige ansøgningsrunder og tilhørende frister under “ansøg her”. 

Generelt:

For at komme i betragtning til støtte, skal ansøgningen og det tilknyttede projekt have relevans og skabe værdi for Frederiksberg og dets borgere. 

Husk at projektet skal være almennyttigt, dvs. at det skal være nyttigt for mange

Det er bestyrelsen, som træffer afgørelse om projektbevillingen. Såfremt ansøgningen falder uden for fondens formål, eksempelvis slet ikke har tilknytning til Frederiksberg, vil ansøgeren umiddelbart efter modtagelse af ansøgning få afslag.

Der gives ikke begrundelser for afslag, og konkrete spørgsmål om vurdering af ansøgning og udfald drøftes ikke.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit projekt er indenfor rammerne, er du velkommen til at skrive til otto@frederiksbergfonden.dk for vejledning, inden du søger. 

En ansøgning består som minimum af:

 • Stamdata
 • Projektbeskrivelse
 • Budget

Den gode ansøgning:

 • Hvorfor er projektet vigtigt at gennemføre og hvilken relevans har den for Frederiksberg?
 • Hvilket behov er der for projektet?
 • Hvad er projektets konkrete aktiviteter og hvornår afholdes disse?
 • Hvilke målsætninger har i og hvad i vil opnå med projektet? Inkluder meget gerne nogle måltal der kan følges op på i afrapporteringen. 
 • Hvem er projektets målgruppe, og hvordan i har tænkt jer at ramme denne?
 • Hvem er I? Beskriv overordnet jeres organisation.
 • Hvad skal de ansøgte midler bruges til og hvem medfinansiere? Opstil et retvisende budget der redegør for det ansøgte beløb, samt en finansieringsplan med planlagte indtægter. udgifter og det forventede under-/overskud.
 • Hvis i tidligere har  modtaget støtte til samme aktivitet, er det vigtigt i undervejs i ansøgningsprocessen redegør for eventuelle ændringer og udviklingsområder siden sidst.

Som ansøger behøver man ikke følge ovenstående minutiøst – punkterne skal anskues som inspiration. Alle projekter er forskellige, og der er derfor forskel på hvorvidt og hvor meget man bør gå i dybden med de forskellige punkter.

En god ansøgning behøver ikke fylde mere end ca. 1-2 A4-sider, samt eventuelle vedhæftede illustrationer el.lign.

Du kan blive bedt om uddybende oplysninger, hvis vi vurderer, at det er relevant for behandlingen af ansøgningen.

FAQ

Ja. Projektet  skal enten afvikles på Frederiksberg eller komme byens borgere til gavn på anden vis.

Vi gør opmærksom på Frederiksbergfondens 4 årlige deadlines og tilknyttede datoer på tilbagemelding, som kan ses i rubrikken “ansøgningsfrister”. 

Såfremt projektet ændrer sig  markant (jf. projektbeskrivelsen), skal du have godkendelse fra Frederiksbergfonden. Således kan du være sikker på at få bevillingen udbetalt.

Som udgangspunkt løber projektbevillingen 12 måneder (jf. bevillingsbrevet). Derfor skal du sørge for at anmode om en forlængelse, hvis projektet bliver forsinket.

Nej. Frederiksbergfonden udbetaler først bevillingen når projektet er afsluttet, og afrapportering samt regnskab er godkendt.

En afrapportering består af et kort resumé og resultat af projektet efter gennemførelsen, og skal ledsages af et regnskab, som i format skal være sammenligneligt med det oprindelige budget.

Den afsluttende sagsbehandling tager ca. 2-4 uger i Frederiksbergfonden. Husk at sikre dig, at din endelige afrapportering indeholder alt det nødvendige. 

Frederiksbergfonden giver alle oplysninger om bevilgede fondsmidler videre til SKAT. Hvorvidt projektet beskattes er individuelt, og det er ansøgers eget ansvar at undersøge dette via revisor eller SKAT.

Det gør Fondens bestyrelse fire gange årligt. Bestyrelsen består af Mads Lebech, Niels Smedegaard, Kirsten Jørgensen, Pernille Drost og John Tønnes. De efterlever retningslinjerne for god fondsledelse, som du kan læse mere om på hjemmesiden.

Fondens midler stammer fra Frederiksberg Sparekasse. Da sparekassen i 1990 blev solgt til Bikuben, valgte man at placere egenkapitalen i en fond. Midlerne er derfor private og har ikke noget med Frederiksberg Kommune at gøre.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev