Persondata (GDPR)

Frederiksbergfondens registrering og behandling af personoplysninger er underlagt EU’s forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger sammen med den tilhørende danske lovgivning (databeskyttelsesloven). Fonden behandler alle personhenførbare data i overensstemmelse med gældende persondataretlige regulering, herunder persondataloven og persondataforordningen (GDPR). Fonden udgør den dataansvarlige enhed som defineret i Persondataforordningen og er dermed ansvarlig for, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen, herunder de sikkerhedstekniske krav. Henvendelser vedrørende behandling af dine persondata skal rettes til fonden.

Frederiksbergfonden tillader ikke, at ansøgere fremsender oplysninger, som efter databeskyttelsesreglerne betegnes som følsomme personoplysninger (race og etnicitet, helbredsoplysninger, seksuel overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, politisk eller filosofisk overbevisning, religion, genetisk eller biometrisk information). Såfremt Frederiksbergfonden konstaterer, at disse informationer fremgår af modtaget ansøgningsmateriale, vil materialet blive slettet, og ansøgningen vil blive afvist uden yderligere varsel.

Når du fremsender en ansøgning til Frederiksbergfonden, skal det ske via fondens digitale ansøgningssystem – https://frederiksbergfonden.grant.nu/profile/#/login

Systemet tilgås via NemID, og undervejs i processen skal man som ansøger give samtykke til den beskrevne erklæring, samt bekræfte at alle indtastede oplysninger er korrekte. Vi indsamler alene oplysninger direkte fra dig via hjemmesidens onlineansøgningsskema, som du har udfyldt med henblik på at lade fonden vurdere en ansøgning.

Under udfyldelsen af ansøgningsskemaet bliver du bedt om at indtaste en række oplysninger, heriblandt dine personoplysninger (navn, adresse, e-mail, telefonnummer, organisation/forening/virksomhed, bankoplysninger, CPR og CVR).

De personoplysninger, vi indsamler om ansøger, er nødvendige for, at vi kan gennemføre en fagligt forsvarlig og korrekt ansøgningsbehandling. Yderligere bruges oplysningerne til kommunikation med ansøger, samt til lovpligtig og intern statistik om ansøgere. Statistikken benyttes internt eller til relevant offentliggørelse i årsrapporter eller på Fondens hjemmeside.

Ved tildeling af støtte har Frederiksbergfonden efter skattekontrolloven indberetningspligtig til SKAT for samtlige uddelinger. Endvidere sker der indberetning af hensyn til kontrol med fondens overholdelse af Erhvervsfondslovningens regler. Indberetninger af tildelt støtte sker på baggrund af CVR- eller CPR-nummer.

Vi opbevarer personoplysningerne, så længe de tjener ovennævnte formål: Ansøgningsbehandling, ansøgningskommunikation, projektopfølgning, skatteindberetning og bogføring.

Fonden er forpligtet til at opbevare bogførings- og regnskabsmateriale i fem år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Frederiksbergfonden opbevarer uden tidsbegrænsning ansøgningen i anonymiseret envejskrypteret form.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for opbevaring og behandling. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Indsigelse eller tilbagekaldelse af samtykke skal ske ved henvendelse til ff@frederiksbergfonden.dk

Du har mulighed for at klage over Frederiksbergfondens opbevaring og behandlingen af data vedrørende dig. Klage indgives i givet fald til Datatilsynet (databeskyttelsestilsynsmyndighed).

Tilmeld dig vores nyhedsbrev