Årsrapport 2016

ÅRSRAPPORT 2016
Frederiksberg Fondens regnskabsresultat blev i 2016 på 23 mio. kr. i overskud, hvoraf 13 mio. kr. udgjorde værdireguleringer. Det operationelle resultat udgjorde derfor 10,3 mio. kr., hvoraf 8,1 mio. kr. blev uddelt til fondens filantropiske formål.

I forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2016 blev den nye uddelingsstrategi med hovedfokus på Opvækst, Oplevelser og Medborgerskab udmeldt fra starten af 2017.

 

Her kan du læse hele årsrapporten
herunder også bevillingsoversigt:

Årsrapporten 2016

 

 

ANBEFALINGER OM GOD FONDSLEDELSE 2016
Frederiksberg Fondens bestyrelse har besluttet, at man ønsker, at fonden skal efterleve anbefalingerne om god fondsledelse, der sikrer, at fondens ledelsesforhold og styringsprincipper følger tiden og at offentligheden kan orientere sig om de beslutninger, som fonden træffer.

Ref. ANBEFALING FØLG ELLER FORKLAR
1.1 Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunika­tion, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imøde­komme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold. FØLGER jf. bestyrelsens forretningsorden:

”4.2.1

Formanden varetager enhver ekstern kommunikation til offentligheden og udtaler
sig på fondens vegne. Medmindre bestyrelsen træffer anden beslutning, må andre bestyrelsesmedlemmer ikke udtale sig på fondens vegne”.

”4.2.2

Direktøren varetager kommunikationen om emner, som hører under den daglige drift”.

Ref. ANBEFALING FØLG ELLER FORKLAR
2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen
med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke
i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en
gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med
udgangspunkt i vedtægten.
FØLGER jf. ledelsesberetning i årsrapport:

”Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af fonden og fastlægger strategier for såvel uddelings- og investeringsvirksomheden hvert år. Bestyrelsen udarbejder rammerne for direktionens virke og kontrollerer, at disse overholdes, ligesom den virker som sparringspartner for direktionen”.

2.2.1 Det anbefales, at bestyrelses­formanden organiserer, indkalder og leder bestyrelses­møderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelses­arbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet. FØLGER jf. bestyrelsens forretningsorden:

”2.2.1

Bestyrelsesmøder ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden. Såfremt en næstformand ikke er valgt, udpeger de tilstede­værende bestyrelsesmedlemmer i tilfælde af formandens forfald et medlem til at forestå mødets ledelse”.

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrel­sen – ud over for mandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige drifts­opgaver for den erhvervs­drivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejds­deling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion. FØLGER jf. ledelsesberetning i årsrapport:

”Formanden eller andre medlemmer af bestyrelsen har ikke i året påtaget sig driftslignende opgaver eller modtaget honorar for ydelser ud over bestyrelseshvervet.

 

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlæg­ger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen. FØLGER jf. ledelsesberetning i årsrapport:

”Bestyrelsen har fastlagt, at bestyrelsen for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen, skal kunne råde over kompetencer inden for:

1) fonds­virksomhed,

2) investeringsvirksomhed,

3) ejendomsvirksomhed

4) uddelinger til kulturelle, idræts­mæssige, fritidsmæssige, sociale eller uddannelsesmæssige formål samt

5) lokale forhold i Frederiksberg Kommune”.

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen. FØLGER jf. bestyrelsens forretningsorden.

”1.1.1.1.
Udvælgelse og indstilling af kandidater skal følge en formel, grundig og gennemskuelig proces”.

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelses­medlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelses­medlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammen­holdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs­ og uddelingserfaring, alder og køn. FØLGER jf. bestyrelsens forretningsorden:

 

”1.1.1.3.

Medlemmer vælges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, og der tages så vidt muligt hensyn til behovet for mangfoldighed i relation til alder, erhvervserfaring, køn mv.”

2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammen­sætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

 • den pågældendes navn og stilling,
 • den pågældendes alder og køn,
 • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
 • medlemmets eventuelle særlige kompetencer,
 • den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisations­opgaver,
 • hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og
 • om medlemmet anses for uafhængigt.
FØLGER jf. ledelsesberetning i årsrapport.

Se personoversigt i Årsrapport 2016 eller hjemmesiden www.frederiksbergfonden.dk

 

2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelses­medlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(­er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holding­selskab. FØLGER jf. ledelsesberetning i årsrapport:

”Fonden driver ikke dattervirksomhed”.

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhæn­gige. Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhæn­gige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles. Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:

 • er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig datter­virksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
 • inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/ koncernen eller en datter­virksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,
 • inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
 • er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,
 • har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,
 • er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,
 • er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller
 • er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.
FØLGER jf. ledelsesberetning i årsrapport:

Bestyrelsen har fire medlemmer, hvoraf ingen er medarbejdervalgte. Bestyrelsen har tre uafhængige medlemmer og ét afhængigt medlem som følge af mere end 12 års anciennitet.

Se personoversigt i Årsrapport 2016 eller hjemmesiden www.frederiksbergfonden.dk

2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlem­mer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år. FØLGER jf. fondens fundats § 14 stk. 1:

”Fondens bestyrelse består af 4-5 medlemmer.” … ”Udpegningen sker for 4 år.”

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en alders­grænse, som offentliggøres i ledelses­beretningen eller på fondens hjemme­side.

FØLGER

Ethvert medlem af bestyrelsen skal fratræde ved udgangen af det regnskabsår, hvori det pågældende medlem fylder 70 år.

(Frederiksbergfondens fundats)

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrel­sen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen. FØLGER jf. ledelsesberetning i årsrapport:

”Bestyrelsen foretager regelmæssig vurdering af sit arbejde. Formanden afholder et individuelt møde med medlemmer af bestyrelsen hvert år til brug for individuel evaluering”.

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier. FØLGER jf. ledelsesberetning i årsrapport:

”Bestyrelsesformanden afholder én gang årligt evaluerings- og udviklingsmøde med direktionen i henhold til indgået ansættelsesaftale. Bestyrelsesformanden orienterer bestyrelsen om mødet”.

Reg. ANBEFALING FØLG ELLER FORKLAR
3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet. FØLGER jf. bestyrelsens forretningsorden:

”1.3.1

Bestyrelsens medlemmer modtager et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang”.

”1.3.2

Vederlaget fastsættes på grundlag af en proces, hvorved bestyrelsen forholder sig til (1) bestyrelsens tidsforbrug og aktiviteter, (2) fondens formål, aktiviteter og stilling, (3) bestyrelsens reelle rolle og ansvar i fonden, samt (4) eventuel vederlæggelse for andre hverv i fonden”.

3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden. FØLGER jf. ledelsesberetning i årsrapport:

”Bestyrelsesmedlemmer har i 2016 modtaget et vederlag for det løbende bestyrelsesarbejde i form af et fast årligt honorar på 90.000 kr. Formanden har modtaget 225.000 kr.”

”Direktionen har i 2016 modtaget vederlag i form af et fast månedligt honorar. Det samlede honorar i 2016 har udgjort kr. 858.000,- inklusiv pension.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev