Årsrapport 2015

ÅRSRAPPORT 2015
Årsrapporten for 2015 viste, at Frederiksberg Fonden gennemgik en række omstillinger og samtidig oplevede et mindre tilfredsstillende resultat af sine værdipapirinvesteringer i 2015, hvorfor årsresultatet endte på 2,3 mio. kr. Dette påvirkede ikke uddelingsomfanget, eftersom at der blev besluttet uddelinger til en samlet værdi af 8,3 mio. kr.

I årsrapportens ledelsesberetning fremgik det blandt andet, at fonden havde etableret nyt selvstændigt sekretariat med ny direktør. Samtidig trådte nye regler om fondes åbenhed om ledelsesforhold mv. i kraft, hvilket Frederiksberg Fonden valgte at følge for alle anbefalingernes vedkommende.

 

 

Her kan du læse hele årsrapporten:
Årsrapport 2015 

 

 

 

 

 

 

ANBEFALINGER OM GOD FONDSLEDELSE 2015
Frederiksberg Fondens bestyrelse har besluttet, at man ønsker, at fonden skal efterleve anbefalingerne om god fondsledelse, der sikrer, at fondens ledelsesforhold og styringsprincipper følger tiden og at offentligheden kan orientere sig om de beslutninger, som fonden træffer.

Ref. ANBEFALING FØLG ELLER FORKLAR
1.1 Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunika­tion, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig
til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imøde­komme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.
FØLGER jf. bestyrelsens forretningsorden:

”4.2.1

Formanden varetager enhver ekstern
kommunikation til offentligheden og
udtaler sig på fondens vegne. Medmindre
bestyrelsen træffer anden beslutning, må
andre bestyrelsesmedlemmer ikke udtale
sig på fondens vegne”.

”4.2.2

Direktøren varetager kommunikationen
om emner, som hører under den daglige
drift”.

Ref. ANBEFALING FØLG ELLER FORKLAR
2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten. FØLGER jf. ledelsesberetning i årsrapport:

”Bestyrelsen varetager den overordnede
ledelse af fonden og fastlægger strategier
for såvel uddelings- og investeringsvirksomheden hvert år.
Bestyrelsen udarbejder rammerne for direktionens virke og kontrollerer, at
disse overholdes, ligesom den virker
som sparringspartner for direktionen”.

2.2.1 Det anbefales, at bestyrelses­formanden organiserer, indkalder og leder bestyrelses­møderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelses­arbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet. FØLGER jf. bestyrelsens forretningsorden:

”2.2.1

Bestyrelsesmøder ledes af formanden
eller i dennes fravær af næstformanden.
Såfremt en næstformand ikke er valgt,
udpeger de tilstede­værende bestyrelsesmedlemmer i tilfælde af
formandens forfald et medlem til at
forestå mødets ledelse”.

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrel­sen – ud over for mandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige drifts­opgaver for den erhvervs­drivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejds­deling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion. FØLGER jf. ledelsesberetning i årsrapport:

”Formanden eller andre medlemmer af bestyrelsen har ikke i året påtaget sig driftslignende opgaver eller modtaget
honorar for ydelser ud over
bestyrelseshvervet.

 

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlæg­ger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen. FØLGER jf. ledelsesberetning i årsrapport:

”Bestyrelsen har fastlagt, at bestyrelsen
for bedst muligt at kunne udføre de
opgaver, der påhviler bestyrelsen, skal
kunne råde over kompetencer inden for:

1) fonds­virksomhed,

2) investeringsvirksomhed,

3) ejendomsvirksomhed

4) uddelinger til kulturelle,
idræts­mæssige, fritidsmæssige,
sociale eller uddannelsesmæssige
formål samt

5) lokale forhold i Frederiksberg
Kommune”.

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen. FØLGER jf. bestyrelsens
forretningsorden.”1.1.1.1.
Udvælgelse og indstilling af
kandidater skal følge en formel,
grundig og gennemskuelig proces”.
2.3.3 Det anbefales, at bestyrelses­medlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelses­medlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammen­holdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs­ og uddelingserfaring, alder og køn. FØLGER jf. bestyrelsens
forretningsorden:”1.1.1.3.Medlemmer vælges på baggrund af
deres personlige egenskaber og
kompetencer under hensyn til
bestyrelsens samlede kompetencer,
og der tages så vidt muligt hensyn til
behovet for mangfoldighed i relation
til alder, erhvervserfaring, køn mv.”
2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammen­sætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

 • den pågældendes navn og stilling,
 • den pågældendes alder og køn,
 • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
 • medlemmets eventuelle særlige kompetencer,
 • den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisations­opgaver,
 • hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og
 • om medlemmet anses for uafhængigt.
FØLGER jf. ledelsesberetning i
årsrapport.Se personoversigt i Årsrapport 2015
eller hjemmesiden
www.frederiksbergfonden.dk
2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelses­medlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(­er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holding­selskab. FØLGER jf. ledelsesberetning i årsrapport:

”Fonden driver ikke dattervirksomhed”.

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhæn­gige. Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhæn­gige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles. Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:

 • er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig datter­virksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
 • inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/ koncernen eller en datter­virksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,
 • inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
 • er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,
 • har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,
 • er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,
 • er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller
 • er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.
FØLGER jf. ledelsesberetning i årsrapport:

Bestyrelsen har fire medlemmer, hvoraf
ingen er medarbejdervalgte. Bestyrelsen
har tre uafhængige medlemmer og ét
afhængigt medlem som følge af mere
end 12 års anciennitet.

Se personoversigt i Årsrapport 2015
eller hjemmesiden
www.frederiksbergfonden.dk

2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlem­mer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år. FØLGER jf. fondens fundats § 14 stk. 1:

”Fondens bestyrelse består af 4-5
medlemmer.” … ”Udpegningen sker
for 4 år.”

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en alders­grænse, som offentliggøres i ledelses­beretningen eller på fondens hjemme­side.

FØLGER

Ethvert medlem af bestyrelsen skal
fratræde ved udgangen af det
regnskabsår, hvori det pågældende
medlem fylder 70 år.

(Frederiksbergfondens fundats)

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrel­sen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen. FØLGER jf. ledelsesberetning i
årsrapport:”Bestyrelsen foretager regelmæssig
vurdering af sit arbejde. Formanden
afholder et individuelt møde med
medlemmer af bestyrelsen hvert år
til brug for individuel evaluering”.
2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier. FØLGER jf. ledelsesberetning i
årsrapport:”Bestyrelsesformanden afholder én gang
årligt evaluerings- og udviklingsmøde
med direktionen i henhold til indgået ansættelsesaftale.
Bestyrelsesformanden orienterer
bestyrelsen om mødet”.
Reg. ANBEFALING FØLG ELLER FORKLAR
3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet. FØLGER jf. bestyrelsens forretningsorden:

”1.3.1

Bestyrelsens medlemmer modtager et
vederlag, som ikke må overstige, hvad
der anses for sædvanligt efter hvervets
art og arbejdets omfang”.

”1.3.2

Vederlaget fastsættes på grundlag af
en proces, hvorved bestyrelsen forholder
sig til (1) bestyrelsens tidsforbrug og aktiviteter, (2) fondens formål, aktiviteter
og stilling, (3) bestyrelsens reelle rolle og ansvar i fonden, samt (4) eventuel vederlæggelse for andre hverv i fonden”.

3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden. FØLGER jf. ledelsesberetning i årsrapport:

”Bestyrelsesmedlemmer har i 2015
modtaget et vederlag for det løbende bestyrelsesarbejde i form af et fast årligt honorar på 90.000 kr. Formanden har modtaget 225.000 kr.”

”Direktionen har i 2015 modtaget
vederlag i form af et fast månedligt
honorar. Det samlede honorar i 2015
har udgjort kr. xxxx,-
inklusiv pension.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev