Årsrapport 2019

Kort om årsrapport 2019

I 2019 modtog Frederiksbergfonden 210 ansøgninger, som repræsenterer et meget bredt felt af aktiviteter på Frederiksberg. 120 ansøgninger modtog helt eller delvist tilsagn om støtte, hvilket svarer til, at 57 % af alle ansøgninger blev imødekommet. De samlede bevillinger nåede op på 10,5 mio. kroner, og det er lidt mere end i 2018.

Årets resultat for 2019 udgør 49,9 mio.kr. mod 16,2 mio.kr. i 2018. Såfremt værdireguleringer på ejendomme fraregnes udgør resultatet 28,2 mio.kr. i 2019 som skal sammenholdes med et resultat på -10,8
mio.kr. i 2018.
Årets driftsresultat fra fondens ejendomme udgjorde 6,7 mio.kr., hvilket er 0,8 mio.kr. mere end det tilsvarende resultat i forhold til året forinden. I kraft af en aktiv styring af ejendomsdriften ses et stabilt
stigende årligt afkast.

Læs hele årsrapporten her: Årsrapport 2019

ANBEFALINGER OM GOD FONDSLEDELSE 2018
Frederiksberg Fondens bestyrelse har besluttet, at man ønsker, at fonden skal efterleve anbefalingerne om god fondsledelse, der sikrer, at fondens ledelsesforhold og styringsprincipper følger tiden og at offentligheden kan orientere sig om de beslutninger som fonden træffer.

Ref. ANBEFALING FØLG ELLER FORKLAR
1.1 Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunika­tion, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imøde­komme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

 FØLGER

Formanden varetager enhver ekstern kommunikation til offentligheden og udtaler
sig på fondens vegne. Medmindre bestyrelsen træffer anden beslutning, må andre bestyrel- sesmedlemmer ikke udtale sig på fondens
vegne.

Direktøren varetager kommunikationen
om emner, som hører under den daglige drift.

(Forretningsorden for bestyrelsen)

Ref. ANBEFALING FØLG ELLER FORKLAR
2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

FØLGER

Bestyrelsen varetager den overordnede
ledelse af fonden og fastlægger strategier for
såvel uddelings- og investeringsvirksomheden
hvert år. Bestyrelsen udarbejder rammerne
for direktionens virke og kontrollerer, at disse
overholdes, ligesom den virker som
sparringspartner for direktionen.

(Forretningsorden for bestyrelsen)

2.2.1 Det anbefales, at bestyrelses­formanden organiserer, indkalder og leder bestyrelses­møderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelses­arbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.

FØLGER

Bestyrelsesmøder ledes af formanden eller i dennesfravær af næstformanden. Såfremt en næstformand ikke er valgt, udpeger de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer i
tilfælde af formandens forfald et medlem til
at forestå mødets ledelse.

(Forretningsorden for bestyrelsen)

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrel­sen – ud over for mandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige drifts­opgaver for den erhvervs­drivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejds­deling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

FØLGER

Formanden eller andre medlemmer af
bestyrelsen har ikke i året påtaget sig
driftslignende opgaver eller modtaget
honorar for ydelser ud over bestyrelses-
hvervet.

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlæg­ger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen. FØLGER

Bestyrelsen har fastlagt, at bestyrelsen for
bedst muligt at kunne udføre de opgaver,
der påhviler bestyrelsen, skal kunne råde
over kompetencer inden for: 

 1. Fondsvirksomhed
 2. Investeringsvirksomhed
 3. Ejendomsvirksomhed
 4. Uddelinger til kulturelle, idrætsmæssige,fritids- mæssige,
  sociale eller uddannelsesformål
 5. Lokale forhold i Frederiksberg
  Kommune
2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

FØLGER

Udvælgelse og indstilling af kandidater skal
følge en formel, grundig og gennemskuelig
proces.

(Forretningsorden for bestyrelsen)

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelses­medlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelses­medlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammen­holdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs­ og uddelingserfaring, alder og køn.

FØLGER

Medlemmer vælges på baggrund af deres personlige egen- skaber og kompetencer
under hensyn til bestyrelsens sam- ledekompetencer, og der tages så vidt
muligt hensyn til behovet for mangfoldighed
i relation til alder, erhvervserfaring, køn mv.

(Forretningsorden for bestyrelsen)

2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammen­sætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

 • den pågældendes navn og stilling,
 • den pågældendes alder og køn,
 • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
 • medlemmets eventuelle særlige kompetencer,
 • den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisations­opgaver,
 • hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og
 • om medlemmet anses for uafhængigt.

FØLGER

Se skema med oplysninger om bestyrelsens medlemmer nedenfor.

 

2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelses­medlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(­er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holding­selskab.

FØLGER

Fonden driver ikke dattervirksomhed.

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhæn­gige. Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhæn­gige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles. Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:

 • er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig datter­virksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
 • inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/ koncernen eller en datter­virksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,
 • inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
 • er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,
 • har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,
 • er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,
 • er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller
 • er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.

FØLGER

Bestyrelsen har fire medlemmer, hvoraf
ingen er medarbejdervalgte.

Bestyrelsen har tre uafhængige medlemmer
og ét medlem, som ikke er uafhængigt,
som følge af mere end 12 års anciennitet.

2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlem­mer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

FØLGER

Fondens bestyrelse består af 4-5 medlemmer. Udpegningen sker for 4 år.

(FrederiksbergFondens fundats)

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en alders­grænse, som offentliggøres i ledelses­beretningen eller på fondens hjemme­side.

FØLGER

Ethvert medlem af bestyrelsen skal fratræde
ved udgangen af det regnskabsår, hvori det pågældende medlem fylder 70 år.

(Frederiksbergfondens fundats)

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrel­sen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

FØLGER

Bestyrelsen foretager regelmæssig vurdering
af sit arbejde. Formanden afholder et
individuelt møde med medlemmer af
bestyrelsen hvert år til brug for individuel evaluering.

 

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

FØLGER

Bestyrelsesformanden afholder én gang
årligt evaluerings- og udviklingsmøde
med direktionen i henhold til indgået ansættelsesaftale. Bestyrelsesformanden
orienterer bestyrelsen om mødet.

Reg. ANBEFALING FØLG ELLER FORKLAR
3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet. FØLGER

Bestyrelsens medlemmer modtager et fast
vederlag, der anses for sædvanligt efter
hvervets art og arbejdets omfang.

Vederlaget fastsættes på grundlag af en
proces, hvorved bestyrelsen forholder
sig til

 • bestyrelsens tidsforbrug og aktiviteter,
 • fondens formål, aktiviteter og stilling,
 • bestyrelsens reelle rolle og ansvar i fonden, samt
 • eventuel vederlæggelse for andre hverv i

(Forretningsorden for bestyrelsen)

3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

FØLGER

Bestyrelsesmedlemmer har i 2018 modtaget
et vederlag for det løbende bestyrelsesarbejde
i form af et fast årligt honorar:

Sys Rovsing (formand)   kr. 250.000,-
Peter Christmas-Møller  kr. 100.000,-
Mads Lebech                  kr. 100.000,-
NielsSmedegaard           kr. 100.000,-

Direktionen honoreres med et fast månedligt honorar. Det samlede honorar i 2018 har
udgjort kr. 900.000,- inklusiv pension.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev